Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste prosentteina

oma pääomataseen loppusumma - saadut ennakot
x 100

Nettovelkaantumisaste

korolliset velat - rahavaratoma pääoma
x 100

Oman pääoman tuotto prosentteina

tilikauden tulostaseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
x 100

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina

tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskuluttaseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)

Osakekohtainen tulos

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma

taseen oma pääomaosakkeiden kappalemäärä

Osakekannan markkina-arvo:

osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Myyntikate:

Liikevaihto – Materiaalit ja palvelut

Käyttökate:

Liiketulos + Poistot ja arvonalentumiset